Post thumbnail

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła liczba korzystnych dla frankowiczów wyroków, dotyczących zarówno „odfrankowania” umowy kredytowej, jak i jej całkowitego unieważnienia. Wpływ na tę sytuację ma z pewnością rosnąca świadomość kredytobiorców, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie. 

Wśród przegranych banków można znaleźć m.in.:
- mBank - (VI C 1209/17), (VI C 1713/15), (I C 1006/14), (ACa 276/16), (VIII C 2064/15), (XVIII C 4360/15),
-  BGŻ – (I C 1755/15), 
- Getin Bank(C 1599/17), 
- Raiffeisen Polbank, d. Polbank EFG - (XXV C 1732/16),
- Millenium Bank (III C 625/15),
- Santander Consumer Bank (XIV C 2126/15)
- Pekao (d. BPH) – ( I C 472/16). 

Korzystne dla frankowiczów wyroki zapadają zarówno w I jak i II instancji. Ponadto, po stronie kredytobiorców opowiadają się m.in. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  Rzecznik Finansowy, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, który już w 2010 r. opublikował  Stanowisko w sprawie „frankowej”.

Skontaktuj się z nami

Wpływ na orzecznictwo sądowe z pewnością będzie miała również opinia Rzecznika Generalnego TSUE, z 14 maja 2019, wydana w trybie prejudycjalnym, w odpowiedzi  na cztery pytania dotyczące sprawy o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.  W opinii tej znajdują się następujące wnioski:
„1)  Artykuł 1 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG stoją na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy uzupełnił luki w umowie – w zakresie nieuczciwych warunków umowy określających sposób i wysokość świadczenia, które prowadzą do niekorzystnego dla konsumenta upadku umowy – w drodze odwołania się do przepisów prawa krajowego o charakterze ogólnym, które przewidują, że treść czynności prawnej jest uzupełniana przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, i które nie są zatem przepisami o charakterze dyspozytywnym.

2) Sąd krajowy, w oparciu o prawo krajowe, zobowiązany jest wskazać moment, w którym należy dokonać oceny skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku, mając na uwadze, w braku wyraźnych wskazówek ustawowych, że interes konsumenta, jaki należy rozważyć, to interes istniejący w momencie rozstrzygnięcia. Ponadto wola konsumenta, który uważa, że stwierdzenie nieważności całej umowy nie jest dla niego niekorzystne, przeważa nad wdrożeniem systemu ochrony, takiego jak zastąpienie nieuczciwego warunku i utrzymanie umowy w mocy.

3) Dyrektywa 93/13/EWG sprzeciwia się, w przypadku braku wyraźnej woli w tym zakresie ze strony samego konsumenta, utrzymaniu w mocy nieuczciwych warunków umownych, które w chwili rozstrzygnięcia sporu są obiektywnie korzystne dla konsumenta.

4) Do sądu krajowego, na podstawie prawa krajowego i zgodnie z prawem Unii, należy dokonanie oceny w zakresie kwalifikacji nieuczciwego charakteru warunku oraz przedmiotu umowy, w celu ustalenia, czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy pozbawionej nieuczciwych warunków.” 
A zatem, w przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych w umowie, sąd nie może uzupełnić luk po ich usunięciu zasadami słuszności czy ustalonym zwyczajem. To od woli konsumenta będą zależały dalsze losy umowy i to konsument będzie mógł zadecydować, czy chce unieważnienia całej umowy, czy jej utrzymania w mocy, po usunięciu klauzul niedozwolonych.

Opinia rzecznika generalnego TSUE nie była zaskoczeniem dla Rzecznika Finansowego. Jak podkreśla Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Rzecznik Finansowy wielokrotnie prezentował takie stanowisko w swoich istotnych poglądach wydawanych w sprawach dotyczących „kredytów frankowych” .

Opinia rzecznika TSUE, powinna także uprościć  postępowanie, gdyż sąd będzie orzekał jedynie o stwierdzeniu bezskuteczności całkowitej lub częściowej umowy. 

Pełną opinię Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można znaleźć TUTAJ

 

Collect House → Pomoc prawna Frankowiczom