Post thumbnail

Bezprecedensowy wyrok ws. umowy kredytu w Millenium Bank

10 lipca br. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok potwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, zawartej w Banku Millennium. Tym samym oddalono apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2017 r. Ponadto, wyrokiem SA zobowiązano bank do wypłacenia kredytobiorcy roszczenia w wysokości 54 769,76 zł oraz 30 533 CHF i zapłaty 8000 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Za niedozwolone uznano klauzule dotyczące mechanizmu indeksacji wykorzystywanego we wzorcach umowy z konsumentami:

Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.

Co istotne, postanowienia te już wcześniej (2010 r.) wpisano na listę klauzul abuzywnych przez UOKiK, decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A zatem klienci Banku Millenium, mający w umowie zapisy niedozwolone mogą powoływać się na ten wyrok na zasadzie prejudykatu.

Skontaktuj się z nami

Na czym polega abuzywność klauzul w umowie Banku Millennium?

Aby klauzule stosowane w umowie kredytowej zostały uznane za abuzywne muszą być spełnione łącznie cztery przesłanki:

- postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie, a więc nie podlegało negocjacjom,
- ukształtowane w ten sposób prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami,
- ukształtowane we wskazany sposób prawa i obowiązki rażąco naruszają interesy konsumenta,
 - postanowienie umowy nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron, w tym ceny lub wynagrodzenia.

W przypadku zakwestionowanych klauzul SA uznał, iż stosowany mechanizm indeksacji jest nieuczciwy i obarcza kredytobiorców jednostronnym ryzykiem walutowym. Podobne wnioski w swym wyroku z 2010 r. zawarł SOKiK, argumentując, iż klauzule te są „niejednoznaczne i niezrozumiałe dla konsumentów”, ponadto są one „sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta”. Ich stosowanie w umowie sprawiało, że bank miał „możliwość dowolnego ustalania kursów, niekoniecznie związanych z aktualnym kursem ukształtowanym przez rynek walutowy”. 

Korzyści dla Frankowiczów

Wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego jest niezwykle istotny dla Frankowiczów, nie tylko tych, którzy podpisali umowy kredytowe w Banku Millennium. 

Do tej pory w swoich wyrokach SN wskazywał bowiem, że indeksacja nie jest głównym świadczeniem stron i po jej usunięciu umowa może nadal istnieć. W tym przypadku po raz pierwszy uznano, że zapisy w umowie o indeksacji kredytu są głównym elementem umowy, bez którego nie może ona funkcjonować, a zatem jest nieważna, co z kolei skutkuje tym, strony muszą zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły.
 

Collect House → Pomoc prawna Frankowiczom