Post thumbnail

Ustawa o wsparciu kredytobiorców

17 lipca br. prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Nie jest to jednak projekt, na który czekali frankowicze. Przede wszystkim w toku prac, wykreślono zapis o wprowadzeniu tzw. Funduszu Konwersji, który wg pierwotnych projektów miał powstać z wpłat wnoszonych przez banki i służyć przewalutowaniu kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, w tym także do CHF.

Sprzeciw, co do utworzenia Funduszu Konwersji wyrażał oczywiście sektor bankowy, co z kolei sprawiało, że praca podkomisji nad ostatecznym kształtem ustawy trwała kilka lat. Jednak w lutym 2019 r. komisja finansowa zaakceptowała projekt podkomisji, w którym nadal widniały zapisy o powołaniu Funduszu Konwersji. O jego wykreślenie zawnioskował sprawozdawca projektu poseł Tadeusz Cymański, który zgłosił stosowne poprawki podczas sejmowej debaty 3 lipca. Projekt wrócił więc do Komisji Finansów Publicznych, a jego ostateczne uchwalenie nastąpiło w czwartek 4 lipca.

Skontaktuj się z nami

Co zostało po wprowadzeniu poprawek

Znowelizowana ustawa zawiera kilka istotnych poprawek, mających pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, którzy są zobowiązani do spłaty kredyty mieszkaniowego. Wśród zatwierdzonych zmian znalazło się wydłużenie okresu pomocy kredytobiorcom z 18 do 36 miesięcy. Ponadto zwiększono limit maksymalnego miesięcznego wsparcia kredytobiorcy – do tej pory było to 1500 zł, po nowelizacji można będzie liczyć nawet na 2000 zł. Wsparcie ma przysługiwać, tak jak do tej pory, kredytobiorcom, którzy posiadają status bezrobotnego a wartość wskaźnika RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) przekracza 50% (wcześniej 60%).

Jakie korzyści dla frankowiczów

Ustawa na równi traktuje konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, zarówno w PLN, jak i denominowany bądź indeksowany do waluty obcej. Trudno zatem upatrywać w nim dodatkowych, czy wyjątkowych korzyści dla frankowiczów. Oczywiście wzrosła maksymalna pomoc, jaką można uzyskać od państwa, jednak należy pamiętać, iż jest to pomoc, którą należy zwrócić. Dla wielu frankowiczów korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się unieważnienie umowy kredytowej lub zwrot nadpłaconych rat. W ten sposób mogą oni bowiem odzyskać realne pieniądze, a w przypadku unieważnienia umowy kredytu uwolnić się od niego i ciążącej na nieruchomości hipoteki. Co ważne, tego typu scenariusze wydają się coraz bardziej realne po opinii Rzecznika TSUE na sformułowane przez warszawski Sąd Okręgowy pytania prejudycjalne. Obecnie wszyscy z niecierpliwością oczekują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Collect House → Pomoc prawna Frankowiczom