Post thumbnail

Rodzaje umów kredytowych

Zasady dotyczące umów kredytowych zawarto w Art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Jednak ustawodawca nie podaje definicji kredytu denominowanego ani indeksowanego, posługując się jedynie wyrażeniami: kredyt denominowany w walucie innej niż polska oraz kredyt indeksowany do waluty innej niż polska. Należy zatem przyjąć, iż stosowane poniżej pojęcia stanowią jedynie uproszczenie, które „zostało wypracowane w praktyce obrotu gospodarczego” . Natomiast o tym, czy mamy do czynienia z kredytem denominowanym, czy indeksowanym rozstrzyga treść umowy, a nie tylko użyta w umowie nazwa kredytu, co zostało również potwierdzone przez stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wyrok WSA z 3.6.2008, I SA/Gd 174/08).
 

Skontaktuj się z nami

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany, to umowa, w której kwotę kredytu wyrażono w obcej walucie (np. franku szwajcarskim), ale wypłacono ją w złotówkach. Przeliczenie kwoty kredytu następuje po kursie kupna waluty kredytowej obowiązującej w danym dniu w banku. W efekcie kredytobiorca zna zadłużenie wyrażone jedynie w walucie obcej, natomiast nie wie, ile wyniesie jego kredyt w złotówkach, gdyż będzie on uzależniony od aktualnego kursu waluty. Jeśli zatem zdecydujemy się na kredyt w wysokości 100 tys. CHF, w jednym dniu możemy otrzymać 290 tys. zł (przy kursie franka – 2,9 PLN/CHF), a innego dnia nawet 350 tys. zł (gdy np. kurs franka wzrośnie do 3,5 PLN/CHF).

W przypadku tego kredytu wysokość należnych rat spłaty kredytu wyrażana jest w obcej walucie, ale kredytobiorca jest zobowiązany do ich spłaty w złotówkach, po przeliczeniu wg kursu sprzedaży stosowanego przez bank w dniu spłaty raty.

 

Kredyt indeksowany 

Kredyt indeksowany do waluty innej niż polska, (zwany również waloryzowanym) to kredyt udzielony w polskiej walucie, jednak w dniu wypłaty kredytu jego wartość przeliczano na równowartość obcej waluty, wg kursu kupna waluty stosowanej przez bank. W tym przypadku kredytobiorca zna kwotę, jaka zostanie mu wypłacona, nie wie natomiast ile wyniesie jego ostateczne zadłużenie, wyrażone w walucie obcej.  Kredytobiorca wnioskując o 300 tys. zł może być pewien, że dokładnie taką kwotę otrzyma.

Jednak, w zależności od kursu CHF (jak i innej waluty obcej) jego zadłużenie może wynieść np. 100 000 CHF (przy kursie 3,8 PLN/CHF) lub 78947 CHF (przy kursie 3,8 PLN/CHF). Wysokość rat określana jest w walucie obcej, natomiast ich spłata ma być dokonywana w walucie polskiej, wg kursu sprzedaży stosowanego przez bank w dniu spłaty raty.

 

Collect House → Pomoc prawna Frankowiczom